Apie mane

Arklio pasas geresnis?

Pasirodo, kad daugelis arklių turi savo pasus. Šis dokumentas taip ir vadinamas: “Arklio pasas“.  Skirtingai nei mano pase, jame yra ne tik vardas, asmens kodas, lytis, gimimo data ir vieta, bet net ir pagrindiniai arklio pasiekimai (pardon, kalbant apie arklio pasiekimus reiktų vartoti terminą žirgo pasiekimai) ir net jo genealogija: tėvų tapatybė (vardai, asmens kodai), po to tame pačiame pase įvardijami seneliai (vardai, asmens kodai), proseneliai (vardai, asmens kodai) ir, galiausiai, proproseneliai (vardai, asmens kodai)!!!

Kokia neteisybė – mūsų pasuose neturime ne tik pagrindinių pasiekimų, jame nėra nurodyti ne tik protėviai, bet net ir tėvai! Ar neišeis taip, kad mano anūkė Marija Kuprijanova, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirto konkūro nugalėtoja, apie savo arklį žinos daugiau, nei apie savo senelį?

Štai kodėl aš nusprendžiau ištaisyti šią akivaizdžią ir akį rėžiančią neteisybę ir likviduoti ją visiems laikams 🙂  Galų gale, gal ne tik anūkams, bet ir dar daug kam gali būti įdomu sužinoti konkrečiu mano pavyzdžiu, kokius gi uždavinius sprendžia matematikai? Ar galima taikyti loginį mąstymą rengiant Doros pagrindų vadovėlį? Ir ar šis mąstymas gali būti taikomas net ir stačiatikių nekilnojamojo turto denacionalizacijos procese Lietuvoje? O gal būtų šaunu pasitelkti loginį mąstymą ir mokesčių įvedimo srityje? Na, trumpai čia visko, kas gali būti įdomu, neišvardysi, todėl geriau pradėkime, tiesa?

Pamėginsiu papildyti savąjį pasą   🙂

Na, jei pradėti be humoro ir labai oficialiai (kaip, pavyzdžiui, nekrologui 🙂 ), tai galima būtų pradėti maždaug taip:

Romanas Januškevičius [1], [32] (g. 1953 m. liepos 10 d. Vilniuje) – Lietuvos matematikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius, pedagogas, aktyviai dalyvavo Lietuvos informatikos ir matematikos mokytojų rengime.

Kartu su žmona Olga parengiau Doros pagrindų vadovėlį rusų kalba, kurio pirmąjį leidimą finansavo Atviros Lietuvos fondas, o iš viso šis vadovėlis išlaikė 8 leidimus, taip pat buvo išverstas į ukrainiečių kalbą. Straipsnius ir knygas anglų kalba publikuoju „Yanushkevichius“ pavarde. Sovietmečio laikais verčiant iš rusų kalbos į anglų vertimai dažniausiai nebuvo derinami su autoriais, todėl atsirado ir kiti mano pavardės variantai: R. V. Yanuskyavichius, R. V. Yanushkyavichyus, Р. ЯнушкявiчюсР. Янушкявичюс.

Aktyviai dalyvavau tradicinių religinių bendrijų – konkrečiai, ortodoksų (stačiatikių) – turto denacionalizacijos procese, t.y. procese, kai religinėms bendrijoms atkuriama nuosavybės teisė į išlikusį Lietuvos teritorijoje nekilnojamąjį turtą, kuris buvo nacionalizuotas ar kitaip valstybės nusavintas iš religinių bendrijų be jų valios. Keletas tikrai dramatiškų epizodų šia denacionalizacijos proceso tema aprašyti leidinyje [29], 15-20 psl., o šių dramatiškų epizodų atšvaitas kartu su R. Januškevičiaus pavarde pateko net į vieną 1995 m. kovo 17 d. Vyriausybės nutarimą. Vilniaus ir Lietuvos metropolito Chrizostomo teikimu 1997 m. buvau apdovanotas šv. Daniilo ordinu.

Daugumoje šalių dėl istorinių, kultūrinių, socialinių priežasčių būtent viena ar kelios religinės bendrijos vaidina ypatingą vaidmenį, nepriklausomai nuo egzistuojančio valstybės ir religinių bendrijų ir bendruomenių santykių modelio, pvz., Katalikų bažnyčia Airijoje  ar Stačiatikių bažnyčia Graikijoje. Bet vis dėlto, kokie bebūtų istoriškai susiklostę valstybės ir religinių bendrijų bei bendruomenių santykiai, šiandien jau yra būtina kalbėti apie europinį modelį, kuriam būdinga religijos laisvė, valstybės neutralumas bei valstybės ir religinių bendruomenių bei bendrijų bendradarbiavimas [31], t.y. apie tokį modelį, kuriame nedviprasmiškai įgyvendinami tarptautiniai religijos laisvės standartai.

Mano mokslai. Darbinė veikla

1960–1971 mokiausi Vilniaus 23-iojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Simono Daukanto gimnazija), 1971–1976 studijavau Vilniaus universiteto Matematikos ir mechanikos fak., 1976–1978 buvau stažuotėje, kurios metu baigiau aspirantūrą Maskvos V. Steklovo matematikos institute.

1978–2006 – Matematikos ir informatikos i-to jaun. mokslo darb., vyresn. mokslo darb. (žr. [2]), po habilituoto daktaro diplomo [3] gavimo – vyriaus. mokslo darb., nuo 1997 m. iki 2017 m. dar ir Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU, vėliau pakeitusio pavadinimą – LEU) profesorius, 2001-2011 LEU Senato Finansų komisijos pirmininkas, nuo 2001 m. – VPU Algebros ir skaičių teorijos katedros vedėjas, nuo 2011 reorganizuotos jungtinės LEU Matematikos katedros vedėjas, nuo 2015 m. iki 2017 m. – ir vėl reorganizuotos jungtinės LEU Matematikos, informatikos ir fizikos katedros vedėjas (taip pat žr. [4]).

Mokslų laipsniai ir pedagoginiai vardai

Pedagoginiai vardai:

Svarbiausios tyrimų ir interesų sritys

RJ. LMD in LEU

Esu paskelbęs daugiau kaip 130 mokslinių darbų [10] (su bendraautoriais ir be jų). Pagrindiniai straipsniai [11] skirti:

 1. Tikimybių teorijos ir statistikos charakterizacijos teoremų stabilumo tyrimui;
 2. Dorinio ugdymo problemoms;
 3. Matematinio ugdymo problemoms, kompiuterių įtakos vaiko vystymuisi tyrimams. [1]

Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos charakterizacijos teoremos – tai teoremos, kuriose nustatomas sąryšis tarp atsitiktinių dydžių ar atsitiktinių vektorių skirstinių tipo ir šių dydžių ar vektorių funkcijų bendrųjų savybių. Pavyzdžiui, dviejų tiesinių statistikų vienodo pasiskirstymo (ar nepriklausomumo, ar regresijos pastovumo ir pan.) savybė gali būti panaudota charakterizuoti įvairias populiacijas. Tačiau patikrinti šias savybes praktikoje (t.y. patikrinti praktikoje charakterizacijos teoremų prielaidų išpildymą) galima tik su tam tikra paklaida, t.y. tik su tam tikru tikslumo laipsniu. Todėl iškyla toks natūralus klausimas. Tarkime, kad charakterizacijos teoremos prielaidos išpildytos ne tiksliai, bet tik apytiksliai. Ar tokiu atveju galime tvirtinti, kad ir charakterizacijos teoremos išvados yra apytiksliai išpildytos? Jei taip, tai natūraliai iškyla sekanti problema: jei vienoje ar kitoje metrikoje yra išmatuota charakterizacijos teoremų prielaidų išpildymo paklaida, tai koks yra šios teoremos išvadų išpildymo laipsnis ir tikslumas vienoje ar kitoje metrikoje? Šiai charakterizacijos modelių stabilumo problematikai pašvęstos monografijos „Stability characterizations of distributions 1“ [12] ir „Stability characterizations of distributions 2“ [13] bei straipsniai tokiuose aukštą matematikos srityje citavimo indeksą (ir įtrauktų į ISI sąrašą) turinčiuose žurnaluose, kaip Statistics[14]Acta Applicandae Mathematicae[15][16]Statistical Papers [17] ir kt.

Mano pedagoginės veiklos pagrindinis akcentas – ne tik matematikos, bet ir informatikos mokytojų rengimas. Esu pirmosios taip vadinamos „dvigubo bakalauro“ universitetinių studijų programos Matematikos ir informatikos mokymas rengimo grupės vadovas ir pirmasis šios studijų programos komiteto pirmininkas. Šioje programoje 90 kreditų skiriama matematikos, tiek pat – informatikos, o likę 60 kreditų – pedagoginių studijų dalykų grupėms. Absolventui, įvykdžiusiam visą studijų programą ir surinkusiam 240 studijų kreditų bei sėkmingai apgynusiam baigiamuosius darbus, suteikiamas dalyko pedagogikos, matematikos ir informatikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija. Dviejų dalykų pedagogo kvalifikacijos įgijimas leidžia absolventui lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, padidina jo įsidarbinimo galimybes, turint omenyje galimybę dirbti ne tik matematikos, bet ir informacinių technologijų mokytoju. Ši studijų programa – išskirtinė iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų ta prasme, kad matematikos ir informacinių technologijų dalykų pedagogai rengiami pagal dviejų dalykų pedagogų rengimo schemą, šiems mokomiesiems dalykams užtikrinant vienodą kreditų skaičių. Svarbu pabrėžti, kad šie dalykų moduliai parengti vadovaujantis naujausiais Matematikos bei Informatikos studijų krypčių aprašais. Taip pat esu Matematikos studijų krypčių aprašo ir Statistikos studijų krypčių aprašo rengėjų grupės narys.

Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos kursams skirti šie mano vadovėliai ir metodinės priemonės: „Statistikos įvadas“[18], „Tikimybės“ [19], „Elementarusis tikimybių ir statistikos kursas informatikams. D.1. Tikimybių teorijos elementai“[20], „Elementarusis tikimybių ir statistikos kursas informatikams. D. 2. Statistikos pradmenys“.[21]

Logikos ir aibių teorijos pradmenims skirtas “Teiginių ir predikatų logikos kurso konspektas“ bei “Loginių klasių teorijos konspektas“.

2016-tųjų metų straipsnyje [22] nagrinėjamas sąryšis tarp loginio mąstymo, matematikos ir tikybos. Parodoma, kaip, taikant loginio mąstymo metodus, Nepriklausomybės pradžioje ir dar Lietuvos ekonominės blokados laikotarpiu pavyko sudaryti, redaguoti ir net išleisti pirmuosius ortodoksų kalendorius, kuriuos vadovėlio formatu išleido mokyklinių vadovėlių leidykla „Šviesa“, o didžiuliu tiražu atspausdino spaustuvė „Aušra“ : “Православный календарь 1992“ , Sergijevo Lavra šį leidimą pakartojo. Sprendžiant iš tuometinių skaitytojų atsiliepimų, eksperimentas pavyko – loginio mąstymo metodų dėka „daug kas tapo aišku ir suprantama“, „teko iš naujo permąstyti ir koreguoti gyvenimo vertybes“ ir pan. [22], todėl man buvo patikėta šią seriją pratęsti: 1993, 1994, 1995 ir 1996.

Doros pagrindams skirtas Atviros Lietuvos fondo lėšomis išleistas R. Januškevičiaus ir O. Januškevičienės vadovėlis [23]. Kas yra žmogus? Kokia yra tikroji trumpoko žmogaus gyvenimo paskirtis? Kas nutiks po mirties? Ar visai viskas tada taip ir pasibaigs, o mes virsime paprasta komposto krūva? O gal priešingai, viskas tada tik prasidės? Ar egzistuoja žmogiškosios būties raidos dėsniai? Kur slypi riba tarp gėrio ir blogio? Ir kodėl gyvenime tiek daug neteisybės? Visi šie ir daug kitų klausimų nagrinėjami šioje knygoje. Vadovėlis dar septynis kartus buvo pakartotinai išleistas Maskvoje (žr. ortodoksų e-biblioteką, „Основы нравственности“[24][25][26]) ir išverstas į ukrainiečių kalbą („Основи благочестя: бесіди з етики для старшокласників“)[27]. Kartu su O.Januškevičiene yra kolektyvinės monografijos „Ugdymo dvasingumo kontekstas[28]  bendraautoriai.[1]

Faktai ir apdovanojimai

1992-2010 kaip Vilniaus ir Lietuvos metropolito Chrizostomo patarėjas ir asmeninis sekretorius aktyviai dalyvavau Lietuvos stačiatikių (ortodoksų) nekilnojamojo turto denacionalizacijos procese (žr. „Вильнюсскому православному Свято-Духову монастырю – 400 лет[29]). Už tai ir už aktyvų dalyvavimą dvasinio atgimimo procese metropolito Chrizostomo teikimu [30] Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus II 1997-07-27 vizito į Lietuvą metu apdovanojo mane šventojo kunigaikščio Danieliaus III laipsnio ordinu[1]. 2018 metų balandyje buvau apdovanotas patriarcho Kirilo jubiliejiniu medaliu:

1993-09-05 dalyvavau ekumeniniame susitikime su popiežiumi Jonu Pauliumi II Apaštališkojoje nunciatūroje Vilniuje, kurio metu popiežiaus fotografas užfiksavo šį susitikimą. Tą patį rytą Vilniaus Vingio parke altoriaus zonoje dalyvavau popiežiaus aukojamose šv. mišiose – žr. šį foto.

Nuorodos
Šaltiniai
 1. Kas yra kas LietuvojeRomanas Januškevičius. – Vilnius: Leidybos studija, 2015, psl. 558.
 2. LR švietimo ir mokslo ministerija. Registracijos pažymėjimas. Romano Januškevičiaus vyresniojo mokslo darbuotojo atestatas. 1983 m.
 3. Matematikos ir informatikos institutas, Romano Januškevičiaus habilituoto daktaro diplomas. 1993 m.
 4. Lietuvos edukologijos universitetas. LEU Matematikos, informatikos ir fizikos katedros darbuotojai 2016-09-02 dienos duomenimis.
 5. Romanas Januškevičius. Fizikos-matematikos mokslų daktaro diplomas. 1978 m.
 6. MIF VU. Lietuvos matematikų disertacijos. Romanas Januškevičius „Stabilumo tyrimas kai kuriuose pasiskirstymų charakterizacijos uždaviniuose“. 1978 m.
 7. Lietuvos Duomenų bazė „Lietuvos mokslo potencialas“ Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas. Habilituotas daktaras Romanas Januškevičius. Disertacija: Kai kurių tikimybinių dėsnių charakterizacijos uždavinių stabilumo tyrimas
 8. Lietuvos mokslų akademija, Matematikos ir informatikos institutas. Romanas Januškevičius „Tikimybinių dėsnių charakterizacijų stabilumas“, 1991 m.
 9. Vilniaus pedagoginis universitetas. Profesoriaus Romano Januškevičiaus atestatas. 2002 m.
 10. Romanas Januškevičius. “Between Mathematics and Theology. List of my publications, available in eLABa (Lithuanian Academic e-library) and RG“.
 11. Romanas Januškevičius. Publications in ResearchGate.
 12. R. Yanushkevichius. Stability characterizations of distributions (1991). Устойчивость характеризаций вероятностных распределений. Vilnius, Mokslas, ISBN 5-420-00890-4. eLABa išteklius.
 13. R. Yanushkevichius. Stability characterizations of some probability distributions (2014). LAP Lambert Academic Publishing Gmbh & Co. ISBN 978-3-659-25389-8. eLABa išteklius.
 14. R. Yanushkevichius, O. Yanushkevichiene (2007). Stability of characterization by identical distribution of linear forms, Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics, 41, 345-362.
 15. R. Yanushkevichius, O. Yanushkevichiene (2003). On the stability of one characterization of stable distributions. Acta Applicandae Mathematicae, 79, 137-142.
 16. R. Yanushkevichius (2007), On the stability of Eaton’s characterization by the properties of linear forms. Acta Applicandae Mathematicae, 96, 263–269.
 17. R. Yanushkevichius, O. Yanushkevichiene (2005), Stability of characterization of Weibull distribution. Statistical Papers, 46 (3), 459-468
 18. R. Januškevičius. Statistikos įvadas (2000). Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 172 psl. ISBN 9986-869-57-9. eLABa išteklius.
 19. R. Januškevičius, O. Januškevičienė. Tikimybės (elektroninis išteklius) : vadovėlis (2010); Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, ISBN 978-995520-506-7eLABa išteklius.
 20. R. Januškevičius, O. Januškevičienė. Elementarusis tikimybių ir statistikos kursas informatikams : (Elektroninis išteklius). D. 1. Tikimybių teorijos elementai (2006). Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, ISBN 9955200871eLABa išteklius.
 21. R. Januškevičius, O. Januškevičienė. Elementarusis tikimybių ir statistikos kursas informatikams : (Elektroninis išteklius). D. 2. Statistikos pradmenys (2006). Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.  ISBN 9955-20-088-X, ISBN 9955-20-089-8 (bendras) elektroninis išteklius.   eLABa išteklius.
 22. Romanas Januškevičius (Роман Янушкявичюс). Между логическим мышлением, математикой и верой. Вестник (2016), N 3(18), ISSN 2029-8986.
 23. Р. Янушкявичюс, О. Янушкявичене. Основы нравственности (1996). «Atviros Lietuvos fondas», 312 psl., Vilnius. ISBN 9986-693-02-0.
 24. Р. Янушкявичюс, О. Янушкявичене. Основы нравственности (2002). 4-ое издание. Издательство Про-Пресс, Москва. ISBN 5-89510-003-1.
 25. Р. Янушкявичюс, О. Янушкявичене. Основы нравственности (2010). 8-ое издание. Издательство Про-Пресс, 512 стр., Москва, 2011. ISBN 978-5-89510-039-4.
 26. Р. Янушкявичюс, О. Янушкявичене. Основы нравственности. ISBN 5-98571-011-4 (on-line)
 27. Р. Янушкявічюс, О. Янушкявічене. Основи благочестя. Бесіди з етики для старшокласників (2005). Издательство Астро, 570 стр., Киев.
 28. Ugdymo dvasingumo kontekstas = Context of spirituality of education: kolektyvinė monografija (2014) / (sudarytojas ir rengėjas Jonas Kievišas). Vilnius : Žuvėdra, 2014. 399 p.
 29. Romanas Januškevičius (Роман Янушкявичюс). Вильнюсскому православному Свято-Духову монастырю – 400 лет. Vilniaus stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolynui – 400 metų. 1996. 24 p. ISBN 998-675-011-3. eLABa išteklius
 30. Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupo Chrizostomo 1997-06-13 Tarnybinis raportas Maskvos ir visos Rusijos patriarchui Aleksijui II dėl R. Januškevičiaus apdovanojimo.
 31. Ralph Ghadban. Staat und Religion in Europa im Vergleich.
 32. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VIII (Imhof-Junusas), Romanas Januškevičius. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. psl. 531.

Kas yra who?

Straipsnelius apie save, tiksliau, išplėstines nustatyto šablono anketas į leidinį “Kas yra kas Lietuvoje 2015“ rašė patys autoriai. Žemiau – pirmasis variantas straipsnelio, kurį jiems siunčiau, o po to šiek tiek paredagavau. Jie ten kažkaip tekstą dar suspaudė, visų nuotraukų neįdėjo 😦

Man, aišku, tų fotkių pagailo, o ir vietos čia turiu daaaaaug! Štai kas išėjo:

JANUŠKEVIČIUS ROMANAS (g. 1953-07-10, Vilniuje), profesorius, habilituotas daktaras (fiziniai mokslai, matematika), Lietuvos Edukologijos Universiteto (LEU) Matematikos, informatikos ir fizikos katedros vedėjas:

Žmona Olga (g. 1955), dr. (fiziniai m., matematika), profesorė (socialiniai m., edukologija). Vaikai: Antanas (g. 1980), Elena (g. 1983).

Išsilavinimas: 1960–1971 mokėsi Vilniaus 23-iojoje vid. m-kloje (dabar – Vilniaus Simono Daukanto gimnazija), 1971–1976 studijavo Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir mechanikos fak., 1976–1978 aspirantūra ir stažuotė Maskvos V. Steklovo matematikos institute.

Darbinė veikla: 1978–2006 – Matematikos ir informatikos i-to jaun. mokslo darb., vyresn. mokslo darb., vyriaus. mokslo darb., nuo 1997 dar ir VPU Algebros ir skaičių teorijos k-dros prof., 2001-2012 m. LEU Senato narys, 2001-2011 Senato Finansų komisijos pirmininkas, nuo 2001 – VPU Algebros ir skaičių teorijos k-dros vedėjas, nuo 2011 reorganizuotos jungtinės LEU Matematikos katedros vedėjas, nuo 2015 – ir vėl reorganizuotos jungtinės LEU Matematikos, informatikos ir fizikos katedros vedėjas.

Apginti mokslo laipsniai: 1978-12-12 suteiktas fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnis, Vilniaus universitetas; 1993-02-26 Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo šį mokslo laipsnį, suteikdama matematikos mokslų daktaro mokslo laipsnį;

1993-10-29 suteiktas habilituoto daktaro laipsnis už matematikos darbą „Tikimybinių dėsnių charakterizacijų stabilumas“, Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius:

RJ hab dr diplomas

Pedagoginiai vardai: 1983-11-03 suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslinis vardas, TSRS MA Prezidiumas;

2002-06-26 suteiktas fizinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas, Vilniaus pedagoginis universitetas.

Kontaktai:  el. paštas: romjan@gmail.com

Mokslo straipsniai ir mokslinių interesų sritys: Paskelbė daugiau kaip 130 mokslinių darbų (su bendraautoriais ir be jų). Pagrindiniai straipsniai skirti: 1) Tikimybių teorijos ir statistikos charakterizacijos teoremų stabilumo tyrimui; 2) Dorinio ugdymo problemoms; 3) Matematinio ugdymo problemoms, kompiuterių įtakos vaiko vystymuisi tyrimams.

Faktai ir apdovanojimai:  1992-2010 kaip Vilniaus ir Lietuvos metropolito Chrizostomo patarėjas ir asmeninis sekretorius aktyviai dalyvavo Lietuvos stačiatikių (ortodoksų) nekilnojamojo turto denacionalizacijos procese. Už tai ir už aktyvų dalyvavimą dvasinio atgimimo procese metropolito Chrizostomo teikimu Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus II  1997-07-27 vizito į Lietuvą metu apdovanojo R. Januškevičių šventojo kunigaikščio Danieliaus III laipsnio ordinu.

1993-09-05 R. Januškevičius dalyvavo ekumeniniame susitikime su Jonu Pauliumi II Apaštališkojoje nunciatūroje Vilniuje, kurio metu pateiktoje nuotraukoje užfiksuotas šventojo popiežiaus rankos paspaudimas ir asmeniniai žodiniai linkėjimai:

Knygos:

 Kitos publikacijos:

 

Moto: Matematika yra tikra loginio mąstymo kalvė. Šiandien internete gali rasti bet kokį info, tačiau gebėjimo mąstyti ten neįgysi 🙂 Ir dar svarbu neužmiršti, jog laimė – tai nėra turėjimas ar valdymas to, ką tu geidi, o geidimas to, ką tu jau turi.

Tėvai: tėvas – Vladas Januškevičius (1917.07.02-2003.10.07), farmacininkas, beveik visą gyvenimą dirbo vaistinės vedėju, LTSR nusipelnęs farmacininkas; pagal metriką iš Tbilisio katalikų bažnyčios (įrašas Nr. 140) gimimo data truputį kita – tėvas gimė 1917-07-21, pakrikštytas 1917-12-27, kilęs iš bajorų, jo tėvai Ipolitas Jan / Januševskij ir Ratautų Vanda, o broliaiZigmas ir Vytautas.

MotinaNina Januškevičienė (pagal pasą – Januškevič, mergautinė pavardė Žarunova), (1925.01.23-2013.07.27), farmacininkė, Stalino valdymo laikais po farmacijos aukštesniosios mokyklos baigimo iš Sankt Peterburgo paskirta darbui į Vilnių.

Sveikinimai iš Romos, 2017

Sveikinimai iš Romos, 2017

Reklama